top of page

รหัสระบุเสริมท้ายรหัสตลับลูกปืน

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก

CN

ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับปกติ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ร่วมกับตัวอักษรข้างล่างนี้ ซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าค่าช่องว่าง ภายในอยู่ในช่วงระดับใด

H ช่วงของค่าซ่องว่างภายในแคบลง และอยู่ในช่วงครึ่งบนของค่าช่องว่างภายในช่วงปกติ

L ช่วงของค่าซ่องว่างภายในแคบลง และอยู่ในช่วงครึ่งล่างของค่าช่องว่างภายในช่วงปกติ P เปลี่ยนช่วงของค่าของว่างภายใน โดยประกอบด้วยช่วงครึ่งบนของค่าช่องว่างภายในปกติบวกกับช่วงครึ่งล่างของค่าช่องว่างภายใน C3

ตัวอักษร H, M, L และ P ข้างต้นสามารถใช้ร่วมกับค่า ช่องว่างภายใน C2, 03, 04 และ 05 เช่น C2H ได้ด้วย

C2

ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่น้อยกว่าปกติ

C3

C4

ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากกว่าระดับปกติ

ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากกว่าระดับ C3

C5

DB

ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากกว่าระดับ C4

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยวจับคู่กันสําหรับติดตั้ง แบบหันหลังชนหลัง (back to back)

DF

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี๋ยวจับคู่กันสําหรับติดตั้ง แบบหันหน้าชนหน้า (face to face)

DT

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี๋ยวจับคู่กันสําหรับติดตั้ง แบบหันตามกัน (tandem)

E

ชุดเม็ดลูกกลิ้งได้รับการเสริมความแข็งแรง

GJN

จาระบีโพลียูเรียที่มีค่าความเหนียวข้น NLGI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -30 ถึง +150°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

HT

จาระบีโพลียูเรียที่มีค่าความเหนียวข้น NLGI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -40 ถึง +150°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

J

รังเหล็กอัดขึ้นรูปวางตําแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

LHT23

จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -50 ถึง +140°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

LT

จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2 และ มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -55 ถึง +110°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

LT10

จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2 และ มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -50 ถึง +90°C (ปริมาณ เติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

M

รังทองเหลืองตัดกลึงขึ้นรูป วางตําแหน่งไว้ถึงกลางเม็ดลูก กลิง รังที่ทําด้วยเกรดวัสดุหรือมีแบบแตกต่างไปจากมาตรฐาน 

ระบุด้วยตัวเลขตามท้าย M เช่น M 2

MA

รังทองเหลืองตัดกลึงขึ้นรูป วางตําแหน่งไว้ชิดวงแหวนนอก

MB

รังทองเหลืองตัดกลึงขึ้นรูป วางตําแหน่งไว้ชิดวงแหวนใน

MT33

จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 3 และ มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -30 ถึง +120°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

MT47

จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2 และ มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -30 ถึง +110°C

(ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

N

ร่องสําหรับแหวนล็อควงแหวนนอก

TNH

รับโพลีอีเธอร์อีเธอร์คีโตน (PEEK) ฉีดขึ้นรูปวางตําแหน่ง ไว้กลึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

NR

ร่องสําหรับแหวนล็อคพร้อมด้วยแหวนล็อคที่วงแหวนนอก

N1

รอยบากที่วงแหวนนอกที่ด้านหนึ่งของตลับลูกปืน (เพื่อใช้ ในการป้องกันการหมุนของวงแหวนนอกของตลับลูกปืน)

P5

ค่าความแม่นยําเชิงขนาดและความแม่นยําในการหมุน อ้างอิงขั้นความแม่นยํา 5 ตามมาตรฐาน ISO

P6

ค่าความแม่นยําเซ็งขนาดและความแม่นยําในการหมุน อ้างอิงขั้นความแม่นยํา 6 ตามมาตรฐาน ISO

P52

P5 + C2

P62

P6 + C2

P63

P6 + C3

RS1

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทําจากยางอะคริโลในไตร บิวทา ไดอื่น (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

RSH

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทําจากยางอะคลิโลในไตร บิวทา ไดอื่น (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

RSL

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสความเสียดทานต่ํา ทําจากยางอะคริโลในไตร บิวทาไดอื่น (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

RZ

แผ่นยางกันฝุ่นแบบความเสียดทานต่ํา ทําจากยางอะคริโลในไตร บิวทาไดอื่น (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริม ความแข็งแรงติดตั้งอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

TH

รังเรซินฟีโนลิคเสริมความแข็งแรง (แบบงับลูกกลิ้ง) วาง ตําแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

TN

รังโพลียาไมด์ฉีดขึ้นรูป วางตําแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

TN9

รังโพลียาไมด์ 6.6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ววางตําแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

VL0241

ผิวด้านนอกวงแหวนนอกตลอดจนผิวข้างของวงแหวนนอกของตลับลูกปืนได้รับการเคลือบอลูมิเนียมออกไซด์ ซึ่งสามารถกันไฟฟ้า

ได้สูงถึง 1000 V DC

VL2071

ผิวรูในวงแหวนในตลอดจนผิวข้างของวงแหวนในของตลับลูกปืนได้รับการเคลือบอลูมิเนียมออกไซด์ ซึ่งสามารถกันไฟฟ้าได้สูงถึง 1000 V DC

W T

จาระบีโพลียูเรีย ที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2 - 3 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -40 ถึง +160°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

Y

รังทองเหลืองอัดขึ้นรูป

Z

ฝาเหล็กกันฝุ่นแบบอัดขึ้นรูปปิดที่ด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

2RS1

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทําจากยางอะคริโลในไตร บิวทาไดอื่น (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรง ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RSH

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทําจากยางอะคริโลในไตร บิวทาไดอื่น (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรง ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RSL

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัส ความเสียดทานต่ํา ทําจากยางอะคริโลในไตร บิวทาไดอื่น (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RZ

แผ่นยางกันฝุ่นแบบความเสียดทานต่ํา ทําจากยางอะคริ โลในไตร บิวทาไดอื่น (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RZ

ฝาเหล็กกันฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

bottom of page