top of page
ร้านขายมีดกลึง ตะไบ นักศึกษา ระยอง-6.jpg
ร้านขายมีดกลึง ตะไบ นักศึกษา ระยอง-5.jpg
ร้านขายมีดกลึง ตะไบ นักศึกษา ระยอง-4.jpg
ร้านขายมีดกลึง ตะไบ นักศึกษา ระยอง-3.jpg
ร้านขายมีดกลึง ตะไบ นักศึกษา ระยอง-2.jpg
ร้านขายมีดกลึง ตะไบ นักศึกษา ระยอง-1.jpg

ร้าน จ.เจริญ ระยอง มีอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาช่างทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น มีดกลึง ตะไบ แปรงขัด แปรงปัด ฯลฯสำหรับช่างกล ช่างเชื่อม ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิค

  • มีดกลึง (ราคาเริ่มต้น 100.-) 

    • เกรด K17/K19/HSS/HSSCO

    • เกรด 1700/2000/3000

  • ตะไบ

  • แปรงทาสี

  • แปรงขัด

  • แว่นตานิรภัย

  • เวอร์เนีย (ราคาเริ่มต้น 300.-)

เวอร์เนีย นักศึกษา Protima-4.jpg
bottom of page